alt
alt
alt
alt

Avekol - akustika, vibrácie, ekológia

Avekol, spol. s r.o. využíva najmodernejšiu technológiu, meracie zariadenia, hardvér a softvér dostupné na trhu a ponúka nasledovné služby:

 • meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí,
 • monitoringy hluku a vibrácií,
 • vyhodnocovanie meraní,
 • zhotovovanie protokolov z merania,
 • meranie prašnosti,
 • vypracovanie hlukových štúdií pre všetky stupne projektovej dokumentácie,
 • vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov pred hlukom,
 • hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia - hluk a vibrácie v životnom prostredí,
 • grafická vizualizácia hladín akustického tlaku programom CadnaA v modeloch kalibrovaných meraním v reálnom prostredí,
 • návrhy protihlukových opatrení v okolí pozemnej a železničnej dopravy a stacionárnych zdrojoch hluku,
 • realizácie protihlukových opatrení,
 • identifikácia a lokalizácia zdrojov hluku vrátane určenia ich podielu pomocou najmodernejšej technológie - akustická kamera.

Odborný tím má dlhoročnú prax v odbore a disponuje týmito osvedčeniami:

 • odborná spôsobilosť na meranie hluku MZ SR,
 • odborná spôsobilosť na meranie vibrácií MZ SR,
 • odborná spôsobilosť na hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo zdravotných rizík zo životného prostredia – hluk a vibrácie v životnom prostredí MZ SR,
 • odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR,
 • autorizácia pre spracovanie dokumentácie a posudkov EIA.

Spoločnosť je akreditovaná podľa normy ISO/IEC 17025:2005 – osvedčenie číslo  Reg.No. 483/S -344 vydané SNAS - Slovenskou národnou akreditačnou službou. Rozsah žiadanej akreditácie tu.