alt
alt
alt
alt

O nás

Spoločnosť Avekol, spol. s r.o. združuje odborníkov z oblasti akustiky, vibroakustiky a životného prostredia. Pracovný tím je tvorený pracovníkmi s dlhoročnou praxou (viac ako 25 rokov) v oblasti životného prostredia, merania, teoretických návrhov i praktických realizácii, ale tiež v legislatívnej, výskumnej a vývojovej činnosti. Dôležitou oblasťou našej pôsobnosti je aj oblasť zisťovania a hodnotenia kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov životného a pracovného prostredia pre účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie a hodnotenia zdravotných rizík zo životného prostredia. Avekol, spol.   s r.o. je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou pôsobiacou nielen na celom území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. Spoločnosť spolupracuje s množstvom významných pracovísk u nás a v zahraničí a môže tak pri svojej činnosti využiť aj tieto skúsenosti.  

K našej práci využívame rozsiahle technické zázemie vrátane vlastného skúšobného laboratória fyzikálnych veličín v oblasti akustiky, vibrácií a ochrany zdravia.

Zamestnanci majú dlhoročnú prax v odbore a sú držiteľmi osvedčení:

  • odborná spôsobilosť na meranie hluku MZ SR,
  • odborná spôsobilosť na meranie vibrácií MZ SR,
  • odborná spôsobilosť na hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo zdravotných rizík zo životného prostredia – hluk a vibrácie v životnom prostredí MZ SR,
  • odborná spôsobilosť na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR,
  • autorizácia pre spracovanie dokumentácie a posudkov EIA.  

Spoločnosť je akreditovaná podľa normy ISO/IEC 17025:2005 – osvedčenie číslo  Reg.No. 483/S -344 vydané SNAS - Slovenskou národnou akreditačnou službou. Rozsah akreditácie tu.