alt
alt
alt
alt

Strategické hlukové mapy 2016 a Akčné plány

SHM Národná diaľničná spoločnosť, a.s.   SHM Žilinský samosprávny kraj   AP Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

V zmysle Smernice 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, zákona NR SR č. 2/2005 Z. z., zákona NR SR č. 272/1994 Z. z., boli spracované strategické hlukové mapy (SHM) pre väčšie pozemné komunikácie.

Väčšie pozemné komunikácie sú všetky úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I., II. a III. triedy, ktoré majú viac ako tri milióny prejazdov motorových vozidiel za rok.

SHM vypracované pre rok 2016 sú už III. etapou posudzovania. SHM ukazujú akustickú situáciu v sledovanom území, spracovávajú sa každých päť rokov a tak sa sleduje vývoj akustickej situácie v rámci celej EÚ.

Hluková mapa prezentuje údaje o hlukovej situácii s použitím hlukového indikátora, ktorý sleduje zaťaženie  územia v okolí týchto komunikácií a tiež ukazuje prekročenie akejkoľvek príslušnej platnej medznej hodnoty. Z týchto máp sa analyzuje aj počet zaťažených osôb v jednotlivých hlukových pásmach. V rámci jednotlivých členských štátov EU boli zavedené spoločné hlukové indikátory Lden pre posúdenie celkovej miery obťažovania hlukom a Lnight pre posúdenie rušenia spánku. Uvádza sa počet bytov, škôl, nemocníc a počet ľudí, ktorí sú v posudzovanej oblasti vystavení hluku opísanému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov. Využíva sa ako podklad pre strategické plánovanie, ako zdroj informácií pre verejnosť, na vypracovanie akčných plánov pre prevenciu a redukciu environmentálneho hluku.