alt
alt
alt
alt

SHM Žilinský samosprávny kraj 2016

Strategické hlukové mapy 2016 pre väčšie pozemné komunikácie II. a III. triedy vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja

ŠTATISTICKÉ INFORMÁCIE O HLUKOVEJ ZÁŤAŽI OBYVATEĽSTVA

Hluková záťaž obyvateľstva v SHM je vyjadrená hlukovým indikátorom Ldvn, ako indikátorom celkového obťažovania a hlukovým indikátorom Lnoc ako indikátorom rušenia spánku. 

Na výpočet indikátorov hluku od dopravy na daných pozemných komunikáciách bola použitá výpočtová metóda „NMPB Routes 96“ a francúzska norma „XPS 31-133“ s aplikačnou úpravou pre podmienky SR. Podkladom pre spracovanie SHM bol DTM/3D model © EUROSENSE, s.r.o. a údaje o intenzite dopravy, geometrické údaje a údaje o špecifických vlastnostiach riešených pozemných komunikáciách, poskytla Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.

Výpočet hlukového zaťaženia posudzovaného územia bol vykonaný vo výške 4 m nad terénom ako priemerná hodnota zo všetkých dní v roku a neslúži preto na individuálne posúdenie rušenia hlukom.

Hluková záťaž obyvateľstva v posudzovanom území vyjadrená hlukovými indikátormi platí pre

  • celkovú plochu :                        35,057 km2
  • celkový počet obyvateľov :         43 608
  • celkový počet bytov :                12 625
  • celkový počet škôl :                   58
  • celkový počet nemocníc :           3

 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, vystavených pásmam hodnôt Ldvn a Lnoc  na najexponovanejšej fasáde

Hlukový indikátor

Počet obyvateľov zaokrúhlených na stovky v jednotlivých pásmach hodnôt

45 – 49 dB

50 – 54 dB

55 – 59 dB

60 – 64 dB

65 – 69 dB

70 – 74 dB

> 75 dB

Ldvn

-

-

3 300

1 500

1 600

1 000

0

Lnoc

4 500

1 600

1 300

1 600

200

0

0

 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v bytoch s tichou fasádou

Hlukový indikátor

 

Počet obyvateľov zaokrúhlených na stovky v jednotlivých pásmach hodnôt

45 – 49 dB

50 – 54 dB

55 – 59 dB

60 – 64 dB

65 – 69 dB

70 – 74 dB

> 75 dB

 Ldvn

-

-

0

400

400

400

0

Za tichú fasádu sa považuje fasáda bytu, pred ktorou hodnota Ldvn  pre hluk emitovaný zo sledovanej komunikácie je viac ako 20 dB nižší ako pri fasáde, ktorá má najvyššiu hodnotu Ldvn.
Kvantifikácia bytov so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku nebola k dispozícii, preto odhadovaný počet ľudí žijúcich v takýchto bytoch je považovaný za nulový.

 Odhadovaný počet škôl a nemocníc, vystavených pásmam hodnôt Ldvn

Zariadenie

Ldvn [dB]

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

> 75

Školy

5

3

2

2

0

Nemocnice

0

0

1

0

0

 Odhadovaný počet škôl a nemocníc, vystavené pásmam hodnôt Lnoc

Zariadenie

Lnoc [dB]

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

> 70

Nemocnice

0

0

1

0

0

0

 Celková plocha v km2 vystavená hodnotám Ldvn vyšším ako 55, 65 a 75 dB a odhadovaný počet bytov a  ľudí zaokrúhlený na stovky, ktorí žijú v každej z týchto oblastí.

Ldvn

> 55 dB

> 65 dB

> 75 dB

Plocha [km2]

5,97

1,52

0,08

Počet bytov

2 200

800

0

Počet ľudí

7 100

2 600

0