alt
alt
alt
alt

Strategické hlukové mapy

 Legislatíva súvisiaca so spracovaním strategickej hlukovej mapy:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku
 • Zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
 • Vyhláška MZSR č. 195/2005 o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám
 • Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OŽPaZ/5459/2005, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní strategických hlukových máp
 • Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/6112/2006, ktorým sa mení Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OŽPaZ/5459/2005
 • Odborného usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OHŽP/5828/2007, ktorým sa upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri poskytovaní informácií verejnosti.

Vysvetlenie pojmov

 • Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
 • Environmentálny hluk je nežiadúci alebo škodlivý vonkajší hluk vytvorený ľudskými činnosťami, vrátane hluku z dopravných prostriedkov, cestnej, železničnej a leteckej dopravy a z priemyselnej činnosti.
 • Škodlivý účinok je negatívny účinok na ľudské zdravie a posudzuje sa prostredníctvom vzťahu dávka – účinok.
 • Dávka – účinok – Vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom (obťažovanie, rušenie)
 • Fyzikálna veličina, ktorá opisuje hluk vo vonkajšom prostredí so škodlivým (obťažujúcim) účinkom sa nazýva hlukový indikátor.
 • Obťažovanie je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.
 • Hlukový indikátor je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým účinkom (obťažovanie, rušenie spánku).

Hlukové indikátory vo vonkajšom prostredí pre posudzovanie a riadenie environmentálneho hluku

 • Hladiny hlukových indikátorov predstavujú A vážené dlhodobé priemerné hladiny hluku určené počas všetkých dní roka.
 • Ldvn(hlukový indikátor pre deň, večer, noc) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný vzťahom:  
     Ldvn =10.log (1/24(12.10 Ldeň/10 + 4.10 Lvečer/10 + 8.10 Lnoc/10))  (dB), kde
 
 • Ldeň je hlukový indikátor obťažovania počas dňa  (06:00-18:00)
 • Lvečer je hlukový indikátor obťažovania počas večera (18:00-22:00)
 • Lnoc je hlukový indikátor rušenia spánku (22:00-06:00)

Akčné hodnoty hlukových indikátorov

Akčná hodnota Ldvn a Lnoc pre pozemné komunikácie je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú správu či správcov pozemných komunikácií na plánovanie a prijatie opatrení na zníženie hluku. Nie je prípustnou hodnotou pre posudzovanie hluku v životnom prostredí podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z.

Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc podľa Prílohy č. 1a k  NV SR č. 43/2005 Z. z. v platnom znení

Zdroje hluku

                   Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)

Vonkajšie prostredie a)

Vonkajšie prostredie s osobitnou ochranou pred hlukom b)

 

Ldvn

Lnoc

Ldvn

Lnoc

pozemné komunikácie

65

55

50

45

Poznámky k tabuľke:

a) Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.  b) Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.

 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí na ochranu zdravia

 • Na ochranu zdravia ľudí pred hlukom sú národnou legislatívou ustanovené najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí chráneného územia s prihliadnutím na hygienické požiadavky a súčasné technické a ekonomické možnosti.
 • Prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú dané Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z.
 • Prípustné hodnoty hluku z dopravy pre územie:

  Prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú dané Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z.

  Prípustné hodnoty hluku z dopravy pre územie:

  - kategorie I.               LAeq,p,deň   = 45 dB, LAeq,p,večer = 45 dB, LAeq,p,noc  = 40 dB

  - kategorie II.              LAeq,p,deň   = 50 dB, LAeq,p,večer = 50 dB, LAeq,p,noc  = 45 dB

  - kategorie III.             LAeq,p,deň   = 60 dB, LAeq,p,večer = 60 dB, LAeq,p,noc  = 50 dB

  - kategorie IV.            LAeq,p,deň   = 70 dB, LAeq,p,večer = 70 dB, LAeq,p,noc  = 70 dB